Hướng dẫn tự quyết toán thuế TNCN (PHẦN II)

Cá nhân tự quyết toán thuế TNCN qua mạng cần thực hiện những bước chi tiết sau:

Bước 1:

Đầu tiên các bạn truy cập vào hệ thống thuế điện tử (ETAX) theo đường dẫn sau: http://thuedientu.gdt.gov.vn/etaxnnt/Request. Sau đó chọn mục “Cá nhân” như hình minh họa.

 Truy cập vào hệ thống thuế điện tử (ETAX) –> Đăngnhậphệthống(cánhân)

Bước 2: Đăng nhập tài khoản thuế điện tử

Khi màn hình hiện ra các bạn  chọn “Đăng nhập”

Bước 3: Tiếp theo các bạn gõ mã số thuế TNCN của cá nhân làm quyết toán thuế TNCN và nhập mã kiểm sau. Sau đó ấn “Tiếp tục”.

Bạn có thể tra cứu MST cá nhân tại: www.tncnonline.com.vn/Pages/TracuuMST.aspx 

Bước 4: Đăng nhập một số thông tin bổ sung

Sau khi các bạn đã đăng nhập màn hình tiếp tục hiện ra yêu cầu các bạn phải bổ sung thông tin bao gồm  ngày cấp mã số thuế đầu tiên, cơ quan thuế tỉnh và cơ quan thuế quản lý. Sau khi nhập đầy đủ các thông tin trên các bạn chọn đăng nhập. Như sau:

Bước 5. Chọn thông tin khai thuế

Sau khi đăng nhập xong các bạn chọn “Quyết toán thuế” tiếp tục chọn “Kê khai trực tuyến“. Tiêp tục các bạn điền các thông tin của người quyết toán thuế như hình minh họa sau.

Tên người gửi: điền họ tên của người tự quyết toán

Địa chỉ liên hệ: điền địa chỉ thường trú của người tự quyết toán

Điện thoại liên lạc: điền số điện thoại của người tự quyết toán

Địa chỉ email: điền email của cá nhân tự quyết toán

Chọn tờ khai: 02/QTT-TNCN-Tờ khai quyết toán thuế TNCN(TT92/2015)

Sau khi chọn xong các mục ở trên các bạn tiếp tục tích vào các ô sau:

 Chọn cơ quan thuế quyết toán

  • Tích vào ô này nếu người nộp thuế trực tiếp khai thuế trong năm (không khấu trừ tại nguồn). Sau đó người nộp thuế lựa chọn Cục thuế quản lý tổ chức chi trả tại ô Cục thuế
  • Tích vào ô này nếu người nộp thuế không trực tiếp khai thuế trong năm (đã khấu trừ tại nguồn). Sau đó khai thông tin về việc thay đổi nơi làm việc

Loại tờ khai: Tờ khai chính thức

Năm kê khai: Năm quyết toán thuế

Chọn: “từ tháng- đến tháng” là phần mềm tự nhảy ra.

Chọn “Tiếp tục

Bước 6. Điền các thông tin trên tờ khai thuế

Sau khi các bạn điền đầy đủ các thông tin tờ khai thuế và ấn tiếp tục. Màn hình sẽ hiện giao diện tờ khai 02/QTT-TNCN (TT92/2015). Nhiệm vụ của các bạn lúc này cực kỳ đơn giản. Điền bổ sung các thông tin trên tờ khai thuế còn thiếu bao gồm:

[07]: Quận/huyện: (Bắt buộc điền)

[08]: Tỉnh/thành phố: (Bắt buộc điền)

[09]: Điền số điện thoại của NNT: (Bắt buộc điền)

[10]: Fax: Không bắt buộc

[11]: Điền địa chỉ email của NNT vào. (Bắt buộc điền)

[12]: Số tài khoản ngân hàng (nếu có). Không bắt buộc

[12a]: Mở tại: Ngân hàng mở tại đâu thì đánh vào đó.

[13] đến [21]: Thông tin đại lý thuế nếu không có thì bỏ qua. 

[22]: Tổng thu nhập chịu thuế trong kỳ:

[23]: Tổng TNCT phát sinh tại Việt Nam: Là tổng các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác; có tính chất tiền lương tiền công phát sinh tại Việt Nam; bao gồm cả thu nhập chịu thuế từ tiền lương; tiền công do làm việc trong khu kinh tế và thu nhập chịu thuế được miễn theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (nếu có).

[24]: Tổng TNCT làm căn cứ tính giảm thuế: Là tổng các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương; tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác có tính chất tiền lương tiền công mà cá nhân nhận được do làm việc trong khu kinh tế; không bao gồm thu nhập được miễn giảm theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (nếu có).

[25]: Tổng TNCT được miễn giảm theo Hiệp Định: Là tổng các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương; tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác; có tính chất tiền lương tiền công mà cá nhân nhận được thuộc diện miễn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (nếu có).

[26]: Tổng TNCT phát sinh ngoài Việt Nam: là tổng các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương; tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác; có tính chất tiền lương tiền công phát sinh ngoài Việt Nam.

Số thuế phát sinh

[27]: Số người phụ thuộc: Tự động tính khi được kê khai

Nếu bạn có người phụ thuộc thì bạn điền bổ sung thông tin người phụ thuộc như hình minh họa:

[28]: Các khoản giảm trừ: Tự động tính

[29]: Giảm trừ cho bản thân cá nhân: Tự động tính

[30]: Cho những người phụ thuộc được giảm trừ: Tự động tính

[31]: Từ thiện, nhân đạo, khuyến học: là các khoản chi đóng góp vào các tổ chức, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; người tàn tật; người già không nơi nương tựa; các khoản chi đóng góp vào các quỹ từ thiện; quỹ nhân đạo; quỹ khuyến học được thành lập và hoạt động theo quy định của cơ quan nhà nước.

[32]: Các khoản đóng bảo hiểm được trừ: là các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; bảo hiểm thất nghiệp; bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc.

[33]: Khoản đóng quỹ hưu trí tự nguyện được trừ: là tổng các khoản đóng vào Quỹ hưu trí tự nguyện theo thực tế phát sinh tối đa không vượt quá ba (03) triệu đồng/tháng.

[34]: Tổng thu nhập tính thuế: Tự động tính

[35]: Tổng số thuế TNCN phát sinh trong kỳ: Tự động tính

Số thuế được khấu trừ

[36]: Tổng số thuế đã tạm nộp, đã khấu trừ, đã nộp trong kỳ: Tự động tính

[37]: Đã khấu trừ: Là tổng số thuế mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã khấu trừ từ tiền lương; tiền công của cá nhân theo thuế suất Biểu thuế lũy tiến từng phần trong kỳ và tổng số thuế mà tổ chức; cá nhân trả thu nhập đã  khấu trừ theo thuế suất 10% trong kỳ; căn cứ vào chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân trả thu nhập.

[38]: Đã tạm nộp: Là số thuế cá nhân trực tiếp kê khai và đã tạm nộp tại Việt Nam; căn cứ vào chứng từ nộp thuế vào ngân sách nhà nước.

[39]: Đã nộp ở nước ngoài được giảm trừ (nếu có): là số thuế đã nộp ở nước ngoài được xác định tối đa bằng số thuế phải nộp tương ứng; với tỷ lệ thu nhập nhận được từ nước ngoài so với tổng thu nhập nhưng không vượt quá số thuế là [35] x {[26]/([22] –[25])}x 100%.

[40]: Đã khấu trừ hoặc tạm nộp trùng do quyết toán vắt năm: là số thuế đã khấu trừ; đã nộp thực tế phát sinh trên chứng từ đã kê khai trên Tờ khai quyết toán thuế năm trước.

Số thuế thu nhập cá nhân

[41]: Tổng số thuế TNCN được giảm trong kỳ: Tự động tính

[42]: Tổng số thuế TNCN được giảm do làm việc trong khu kinh tế: Tự động tính

[43]: Tổng số thuế TNCN được giảm khác: là số thuế được giảm do đã tính ở kỳ tính thuế trước. Trường hợp năm trước quyết toán thuế theo 12 liên tục kể từ khi đến Việt Nam; năm nay quyết toán thuế theo năm dương lịch thì được trừ số thuế tính trùng đã tính năm trước.

[44]: Tổng số thuế còn phải nộp trong kỳ , [44]=[35]-[36]-[41] >= 0: Tự động tính

[45]: Tổng số thuế nộp thừa trong kỳ , [45] = [35]-[36]-[41] < 0: Tự động tính

Số thuế hoàn trả

[46]: Tổng số thuế đề nghị hoàn trả, [46]=[47]+[48]: Tự động tính

[47]: Số thuế hoàn trả vào tài khoản người nộp thuế: cá nhân có số thuế nộp thừa và đề nghị hoàn vào tài khoản thì ghi vào chỉ tiêu này.

[48]: Số thuế bù trừ cho khoản phải nộp Ngân sách nhà nước khác: cá nhân có số thuế nộp thừa và đề nghị bù trừ cho các khoản phải nộp Ngân sách nhà nước khác (bao gồm khoản nợ ngân sách, khoản phát sinh phải nộp của các loại thuế khác như giá trị gia tăng, môn bài, tiêu thụ đặc biệt…) thì ghi vào chỉ tiêu này.

[49]: Tổng số thuế bù trừ cho các phát sinh của kỳ sau, [49]=[45]-[46]: Tự động tính

Sau khi hoàn thành các bước rồi. Các bạn tiếp tục CLICK vào hoàn thành kê khai

Cuối cùng khi đã kê khai xong các bạn ấn chọn “Hoàn thành kê khai” và gửi hồ sơ tới cơ quan thuế.