NGHỊ ĐỊNH 40/2018/NĐ-CP

28/08/2020

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 40/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2018   NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH...

NGHỊ ĐỊNH Số: 22/2020/NĐ-CP NGÀY 24/02/2020

08/04/2020

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 22/2020/NĐ-CP Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2020   NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU...

CÔNG VĂN 820/TCT-DNL NGÀY 13/03/2017

13/12/2019

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 820/TCT-DNL V/v: Hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử Hà Nội, ngày 13 tháng...

LUẬT DOANH NGHIỆP 68/2014/QH13

09/12/2019

QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 68/2014/QH13 Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2014   LUẬT DOANH NGHIỆP Căn cứ Hiến pháp nước...

NGHỊ ĐỊNH 209/2013/NĐ-CP NGÀY 18/12/2013

04/12/2019

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————– Số: 209/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2013   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN...

THÔNG TƯ 103/2014/TT-BTC NGÀY 06/08/2014

02/12/2019

BỘ TÀI CHÍNH ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 103/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2014   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHĨA VỤ...

NGHỊ ĐỊNH 67/2011/NĐ-CP NGÀY 08/08/2011

02/12/2019

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 67/2011/NĐ-CP Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2011   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN...

THÔNG TƯ 152/2011/TT-BTC NGÀY 11/11/2011

02/12/2019

BỘ TÀI CHÍNH ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 152/2011/TT-BTC Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2011   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH...

THÔNG TƯ 60/2015/TT-BTC NGÀY 27/04/2015

02/12/2019

BỘ TÀI CHÍNH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 60/2015/TT-BTC Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2015   THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 2...

NGHỊ ĐỊNH 108/2015/NĐ-CP NGÀY 28/10/2015

02/12/2019

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 108/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2015   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN...