MỘT SỐ CHI PHÍ ĐẶC BIỆT CẦN LƯU Ý KHI QUYẾT TOÁN THUẾ – PHẦN V: CÁC KHOẢN CHI PHÍ KHÁC

1, Chi phí thuê luật sư giải quyết vụ kiện có được tính vào chi phí được trừ hay không?